Inner Banner

Εγχώριο και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο ΕΕΚ/ CySEC Advance Regulations

COURSE INFO:

Period: 13/02-20/03/2023 -ONLINE SESSIONS

Duration: 30 hours

Language: ENGLISH

Cost: €800

Cost for Subsidized Beneficiaries: €290

Cost for unemployed: €00

Participations are reserved by paying the full amount and for the unemployed by sending the following documents from Social Insurance Services before the beggining of the program:

 • R237   (original or by forwarded email)
 • ES19 Candidate Registration Form 

Banner1

 

This course comprises of a series of lectures accompanied with practice tests to enable participants obtain ‘Financial Services Regulatory Framework: Advanced Certificate’ of CySEC.

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) is an independent public supervisory authority, assigned the responsibility for the overall supervision of the securities market and of the transactions in transferable securities carried out in the Republic of Cyprus. Its aim is to ensure high standards of investor protection, to safeguard the integrity, fairness and transparency of the operation of the securities market and to promote the steady development of the securities sector.

The aim of this course is to ensure that candidates gain a comprehensive understanding of the examination content. The course provides thorough preparation for the examination it refers to and it is compulsory for candidates to use it in order to prepare for the CySEC exams so that they have the best chance of success. The course covers Learning Manual Version 3.2 (March 2018) in the context of the CySEC certification procedure. Specific emphasis is given on exam techniques and how to approach each section of the syllabus.

The aim of the examinations is to ensure that candidates can apply an appropriate level of knowledge and understanding of the financial services regulatory framework that will assist them in the performance of their duties. Successful candidates will be certified and eligible to perform all the investment services/activities of paragraph 4 of the Directive.

The course syllabus comprises of:

 cysec new new

Candidates will be provided with:

 1. updated syllabus
 2. notes where necessary
 3. Mock exam for each chapter
 4. Mock exam at the end of the course to assess readiness by chapter
 5. Online access for own-pace practice

 Το Πρόγραμμα θα παρέχεται σύντομα και στα Ελληνικά στην Διαδικτυακή μας πλατφόρμα μας e-learneorama.com

Η μεγάλη ανάπτυξη των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, του πιστωτικού τομέα αλλά και των λογιστικών και νομικών γραφείων όπου οι αντισυμβαλλόμενοι τους είναι σε παγκόσμια κλίμακα δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη επόπτευσης των δραστηριοτήτων τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αλλά και το αντίστοιχο τμήμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους δια νόμου πρέπει να είναι ενήμεροι για τις εγχώριες νομολογίες αλλά και τις ευρωπαϊκές οδηγίες ώστε να δρουν ακριβώς μέσα στα όρια που ορίζουν οι αρχές επόπτευσης. Ως τομέας της οικονομίας η παροχή υπηρεσιών καταλαμβάνει περίπου το 80% του ΑΕΠ μας άρα και ως εκ των άνω είναι αδήριτη ανάγκη η παροχή των επικαιροποιημένων δεδομένων σε λειτουργούς αυτών των τύπων επιχειρήσεων, που παρέχει το πρόγραμμα αυτό.

 

Στόχοι Γνώσεων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η να:

 • Να περιγράφει το νομικό πλαίσιο επόπτευση
 • Να διατυπώνει τον ορισμό της συμμόρφωσής με το νομοθετικό πλαίσιο
 • Να κατονομάζει τα έγγραφα που απαιτούνται αρχικά για αναγνώριση και αποδοχή ΕΠΕΥ και ΚΕΠΕΥ
 • Να ταξινομεί τους πελάτες βάσει του επιπέδου κινδύνου και νομικής σύστασης (ΕΠΕΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΕΠΕΥ)
 • Να απαριθμεί και να περιγράφει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προϊόντων

 

Στόχοι δεξιοτήτων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 • Να επιλέγει και να χειρίζεται τα κατάλληλα εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας επενδυτικών αγορών
 • Να επεξηγεί την αναγκαιότητα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου επενδυτικών οργανισμών
 • Να αξιολογεί τις συναλλαγές και δραστηριότητες των πελατών της εταιρείας του και να τις κατατάσσει βάσει κριτηρίων σε επίπεδο επικινδυνότητας
 • Να εκτελεί τη πολιτική της εταιρείας σε σχέση με τη κατάταξη των πελατών στις κατηγορίες μικρού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου
 • Να συντάσσει σωστά την έκθεση αναφορικά με συναλλαγές της εταιρείας του και σε σχέση με τα νομοθετικά απαιτούμενα
 • Να τεκμηριώνει με τα σωστά έγγραφα τις συναλλαγές

 

Στόχοι Στάσεων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 • Να εκτιμά την αξία της πολιτικής του εποπτεύων οργανισμού σε σχέση με τη κατηγοριοποίηση των πελατών σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου γραφείου υιοθετώντας τη σχετική νομολογία
 • Να προθυμοποιείται να συνεργαστεί σε ομάδα εργασίας με συναδέλφους ή άλλα στελέχη του γραφείου για να συζητήσει την αποδοχή ή μη αποδοχή υποψήφιου πελάτη ή ενδεχόμενη παραίτηση από υφιστάμενο πελάτη
 • Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συναδέλφων του/της σε σεμινάρια για την ενημέρωσή τους σε σχέση με τις εξελίξεις στις επενδυτικές αγορές

 

Timetable

 Οδηγίες Εγγραφής στο σύστημα ΕΡΜΗΣ