Inner Banner

AΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ – CYBER SECURITY

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διάρκεια: 20 ώρες

Περίοδος Διεξαγωγής: 07/03-31/03/2023

Δίδακτρα: € 490

Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: € 150

Δίδακτρα για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ: ΔΩΡΕΑΝ

Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος:

 • ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 ( με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)

Η ανάγκη για κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή λειτουργίας ενός οργανισμού.
«Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα οικοσύστημα όπου οι νόμοι, οι οργανώσεις, οι δεξιότητες, η συνεργασία και η τεχνική εφαρμογή πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά για να είναι πιο αποτελεσματικά», αναφέρει ο Παγκόσμιος δείκτης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο «καταλαμβάνει ολοένα και σημαντικότερη θέση στο σκεπτικό των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των χωρών».

 

Σε επίπεδο γνώσεων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 1. Να επεξηγεί την έννοια της κοινωνική μηχανική
 2. Να ορίζει την έννοια της ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 3. Να ορίζει την έννοια του ασφαλή κωδικού πρόσβασης
 4. Να αναφέρει τις διαφορές μεταξύ αυθεντικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κακόβουλης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 5. Να περιγράφει τις αρχές της πολιτικής Clean Desk
 6. Να προσδιορίζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 1. Να αναγνωρίζει ένα κακόβουλο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 2. Να δημιουργεί ασφαλείς και πολύπλοκους κωδικούς πρόσβασης
 3. Να εφαρμόζει τεχνικές προστασίας ευαίσθητων δεδομένων
 4. Να σχεδιάζει ενέργειες για αντιμετώπιση των απειλών

 

Σε επίπεδο στάσεων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 • Να αποδέχεται την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο
 • Να ενθαρρύνει τους συναδέλφους τους ως προς την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή

Διοικητικά και άλλα στελέχη Εταιρειών και οργανισμών που κατέχουν ζωτικές θέσεις σε όλα τα τμήματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς που απαιτείται η χρήση διαδικτύου στις δραστηριότητες τους.

 

Μέθοδοι  Κατάρτισης

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση για πιο άμεση επαφή και χρήση των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μέθοδο αυτή αλλά και εξ αποστάσεως μάθηση, ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί η ασύγχρονη τηλεμάθηση, που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια της κατάρτισης, θα υλοποιηθεί μέσω ψηφιακής τάξης για το διαμοιρασμό αρχείων, ανάρτηση μαθησιακού υλικού, πρακτικών εργασιών για σκοπούς εξατομίκευσης, δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων πεπραγμένων για σκοπούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, προσωπική ανατροφοδότηση για τον κάθε ένα καταρτιζόμενο και συμμετοχή σε ασύγχρονες ομάδες συζήτησης για εργασία, επικοινωνία και επίλυση αποριών.

 

Τεχνικές Κατάρτισης 

 • Εμπλουτισμένη διάλεξη/εισήγηση για τη διδασκαλία θεωρητικών εννοιών
 • Συζήτηση για συζήτηση θεμάτων στην ολομέλεια της τάξης
 • Εργασία σε ομάδες για διεκπεραίωση ομαδικών εργασιών
 • Βιωματικό εργαστήριο για διδασκαλία πρακτικών θεμάτων
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση πηγών στις οποίες θα ανατρέξει ο καταρτιζόμενος για να βρει πληροφορίες
 • Προσομοίωση για ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον
 • Μελέτη περίπτωσης για τη μάθηση δύσκολων θεωρητικών εννοιών μέσα από ένα σενάριο εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας
 • Καταιγισμός ιδεών για την ελεύθερη έκφραση ιδεών από τους καταρτιζόμενους
 • Πρακτική άσκηση για την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων
 • Προβολή βίντεο για την προβολή ηλεκτρονικού υλικού με σκοπό την καλύτερη διδασκαλία και εμπέδωση των θεμάτων
 • Επίδειξη για παρουσίαση μιας πρακτικής δεξιότητας
 • Ερωτήσεις-απαντήσεις για κατανόηση, ανακεφαλαίωση και εμπέδωση του μαθήματος. Οι απαντήσεις των μαθητών χρησιμοποιούνται για περισσότερη εμβάθυνση στο θέμα και δημιουργούν κλίμα επικοινωνίας και συμμετοχής

Προγραμμα

Έντυπα