Inner Banner

ΚΕΠΕΥ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 15 ώρες Περίοδος Διεξαγωγής: 07/12/2022-21/12/2022 Δίδακτρα: € 340 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: € 70 Δίδακτρα για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ: ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 ( με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)   Η μεγάλη ανάπτυξη των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, του πιστωτικού τομέα αλλά και των λογιστικών και νομικών γραφείων, όπου οι αντισυμβαλλόμενοι τους είναι σε παγκόσμια κλίμακα, δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη επόπτευσης των δραστηριοτήτων τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αλλά και το αντίστοιχο τμήμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι, σε αυτούς τους κλάδους, δια νόμου πρέπει να είναι ενήμεροι για τις εγχώριες νομολογίες αλλά και τις ευρωπαϊκές οδηγίες ώστε να δρουν ακριβώς μέσα στα όρια που ορίζουν οι αρχές επόπτευσης. Ως τομέας της οικονομίας, η παροχή υπηρεσιών καταλαμβάνει περίπου το 80% του ΑΕΠ μας άρα και ως εκ των άνω είναι αδήριτη ανάγκη η παροχή των επικαιροποιημένων δεδομένων σε λειτουργούς αυτών των τύπων επιχειρήσεων, που παρέχει το πρόγραμμα αυτό. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:   Σε επίπεδο γνώσεων: Να περιγράφουν το νομικό πλαίσιο επόπτευσης των ΚΕΠΕΥ και των ΑΠΙ., Να διατυπώνουν τον ορισμό της συμμόρφωσής σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο, Να κατονομάζουν τα έγγραφα που απαιτούνται αρχικά για αναγνώριση και αποδοχή ΕΠΕΥ και ΚΕΠΕΥ από την Ε.Ε.Κ,. Να ταξινομούν τους πελάτες βάσει του επιπέδου κινδύνου και νομικής σύστασης (ΕΠΕΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΕΠΕΥ), Να απαριθμούν και να περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προϊόντων.   Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να επιλέγουν και να χειρίζονται τα κατάλληλα εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας επενδυτικών αγορών, Να επεξηγούν την αναγκαιότητα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου επενδυτικών οργανισμών, Να αξιολογούν τις συναλλαγές και δραστηριότητες των πελατών της εταιρείας τους και να τις κατατάσσουν, βάσει κριτηρίων, σε επίπεδο επικινδυνότητας, Να εκτελούν τις εντολές για την πολιτική της εταιρείας σε σχέση με τη κατάταξη των πελατών στις κατηγορίες μικρού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου, Να συντάσσουν όπως νομοθετικά ορίζεται την έκθεση αναφορικά με συναλλαγές της εταιρείας τους, Να τεκμηριώνουν, χρησιμοποιώντας με τα σωστά έγγραφα, τις εκτελεσθήσες συναλλαγές και τις πηγές των κεφαλαίων τους.   Σε επίπεδο στάσεων: Να εκτιμούν την αξία της επόπτευσης και της διαφάνειας των επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσα σε ένα ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος, Να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν σε ομάδες εργασίας, με άλλα στελέχη του γραφείου, για να συζητήσουν τα θέματα που ανακύπτουν από την νομοθεσία και να αποδέχονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις, Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των συναδέλφων του/της σε σεμινάρια για την ενημέρωσή τους σε σχέση με τις εξελίξεις στις επενδυτικές αγορές και τις πηγές των κεφαλαίων.   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών, οργανισμών και συνεταιρισμών που με βάση τη φύση της  εργασίας τους απαιτείται δια νόμου η γνώση της νομοθεσίας για την διεξαγωγή επενδυτικών συναλλαγών, όπως λειτουργοί και διοικητικό προσωπικό σε λογιστικά και δικηγορικά γραφεία, στελέχη Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στελέχη Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και λειτουργοί  Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.    

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ - CYBER SECURITY

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 20 ώρες Περίοδος Διεξαγωγής: 04/10/2022-25/10/2022 Δίδακτρα: € 490 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: € 150 Δίδακτρα για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ: ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 ( με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)   Η ανάγκη για κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή λειτουργίας ενός οργανισμού. «Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα οικοσύστημα όπου οι νόμοι, οι οργανώσεις, οι δεξιότητες, η συνεργασία και η τεχνική εφαρμογή πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά για να είναι πιο αποτελεσματικά», αναφέρει ο Παγκόσμιος δείκτης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο «καταλαμβάνει ολοένα και σημαντικότερη θέση στο σκεπτικό των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των χωρών».   Σε επίπεδο γνώσεων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να επεξηγεί την έννοια της κοινωνική μηχανική Να ορίζει την έννοια της ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Να ορίζει την έννοια του ασφαλή κωδικού πρόσβασης Να αναφέρει τις διαφορές μεταξύ αυθεντικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κακόβουλης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Να περιγράφει τις αρχές της πολιτικής Clean Desk Να προσδιορίζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού   Σε επίπεδο δεξιοτήτων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να αναγνωρίζει ένα κακόβουλο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Να δημιουργεί ασφαλείς και πολύπλοκους κωδικούς πρόσβασης Να εφαρμόζει τεχνικές προστασίας ευαίσθητων δεδομένων Να σχεδιάζει ενέργειες για αντιμετώπιση των απειλών   Σε επίπεδο στάσεων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να αποδέχεται την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο Να ενθαρρύνει τους συναδέλφους τους ως προς την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο   Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή Διοικητικά και άλλα στελέχη Εταιρειών και οργανισμών που κατέχουν ζωτικές θέσεις σε όλα τα τμήματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς που απαιτείται η χρήση διαδικτύου στις δραστηριότητες τους.   Μέθοδοι  Κατάρτισης Κατά πρόσωπο εκπαίδευση για πιο άμεση επαφή και χρήση των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μέθοδο αυτή αλλά και εξ αποστάσεως μάθηση, ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί η ασύγχρονη τηλεμάθηση, που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια της κατάρτισης, θα υλοποιηθεί μέσω ψηφιακής τάξης για το διαμοιρασμό αρχείων, ανάρτηση μαθησιακού υλικού, πρακτικών εργασιών για σκοπούς εξατομίκευσης, δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων πεπραγμένων για σκοπούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, προσωπική ανατροφοδότηση για τον κάθε ένα καταρτιζόμενο και συμμετοχή σε ασύγχρονες ομάδες συζήτησης για εργασία, επικοινωνία και επίλυση αποριών.   Τεχνικές Κατάρτισης  Εμπλουτισμένη διάλεξη/εισήγηση για τη διδασκαλία θεωρητικών εννοιών Συζήτηση για συζήτηση θεμάτων στην ολομέλεια της τάξης Εργασία σε ομάδες για διεκπεραίωση ομαδικών εργασιών Βιωματικό εργαστήριο για διδασκαλία πρακτικών θεμάτων Βιβλιογραφική ανασκόπηση πηγών στις οποίες θα ανατρέξει ο καταρτιζόμενος για να βρει πληροφορίες Προσομοίωση για ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον Μελέτη περίπτωσης για τη μάθηση δύσκολων θεωρητικών εννοιών μέσα από ένα σενάριο εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας Καταιγισμός ιδεών για την ελεύθερη έκφραση ιδεών από τους καταρτιζόμενους Πρακτική άσκηση για την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων Προβολή βίντεο για την προβολή ηλεκτρονικού υλικού με σκοπό την καλύτερη διδασκαλία και εμπέδωση των θεμάτων Επίδειξη για παρουσίαση μιας πρακτικής δεξιότητας Ερωτήσεις-απαντήσεις για κατανόηση, ανακεφαλαίωση και εμπέδωση του μαθήματος. Οι απαντήσεις των μαθητών χρησιμοποιούνται για περισσότερη εμβάθυνση στο θέμα και δημιουργούν κλίμα επικοινωνίας και συμμετοχής Προγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ Size: 86.65 KB Format: PDF Preview Έντυπα   ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΝΕΡΓΟΣ Size: 264.32 KB Format: DOCX Preview ΕΝΤΥΠΟ 6 2020 Size: 254.40 KB Format: DOCX Preview ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ Size: 1.06 MB Format: DOCX Preview   Έντυπο ΚΕ2 2020 Size: 116.04 KB Format: DOCX Preview

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Διάρκεια: 7 ώρες Χώρος διεξαγωγής: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ONLINE) Περίοδος Διεξαγωγής : 29/11 και 01/12/2022 Δίδακτρα: € 169 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: € 50 Δίδακτρα για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ: €0 Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του Προγράμματος. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237   (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 ( με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος).   Η ανάγκη για προσφορά του προγράμματος προέκυψε, γιατί ο συγκεκριμένος νόμος παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο που προστατεύει τους πολίτες, οι οποίοι εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και έχουν πληροφορίες στον εργασιακό τους χώρο για κακές πρακτικές, για σκάνδαλα, για θέματα διαφθοράς, για στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψη τους εντός του εργασιακού τους χώρου, για τα οποία έχουν την εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με παραβάσεις του εθνικού δικαίου. Η νομοθεσία τους προστατεύει από απόλυση, στοχοποίηση και δυσμενή μεταχείριση. Η συγκεκριμένη νομοθεσία ψηφίστηκε πρόσφατα από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: Σε επίπεδο γνώσεων: Να αναφέρουν τις κύριες πρόνοιες της νομοθεσίας. Να ερμηνεύουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Να εξηγούν τους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμόζεται η νομοθεσία Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να παρουσιάζουν τις κύριες πρόνοιες που πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη της επιχείρησης/οργανισμού τους. Να οργανώσουν διαύλους και διαδικασίες για εσωτερική αναφορά παραβάσεων. Να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας σε περίπτωση που αναφερθούν παραβάσεις. Σε επίπεδο στάσεων: Να χειρίζονται με εμπιστευτικότητα τις πληροφορίες που τους κοινοποιούνται Να ενθαρρύνουν την αναφορά των παραβάσεων της νομοθεσίας Να υιοθετούν τις πρόνοιες που απαιτούνται για την εφαρμογή της νομοθεσίας Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα): Ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών κάθε μεγέθους και δραστηριότητας (προϊόντα και υπηρεσίες).   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1 Size: 71.70 KB Format: PDF Preview ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΝΕΡΓΟΣ Size: 263.02 KB Format: DOCX Preview ΕΝΤΥΠΟ 6 2020 Size: 254.33 KB Format: DOCX Preview Έντυπο ΚΕ2 2020 Size: 116.56 KB Format: DOCX Preview

AΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ – CYBER SECURITY

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 20 ώρες Περίοδος Διεξαγωγής: 27/09/2022-18/10/2022 Δίδακτρα: € 490 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: € 150 Δίδακτρα για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ: ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 ( με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος) Η ανάγκη για κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή λειτουργίας ενός οργανισμού. «Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα οικοσύστημα όπου οι νόμοι, οι οργανώσεις, οι δεξιότητες, η συνεργασία και η τεχνική εφαρμογή πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά για να είναι πιο αποτελεσματικά», αναφέρει ο Παγκόσμιος δείκτης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο «καταλαμβάνει ολοένα και σημαντικότερη θέση στο σκεπτικό των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των χωρών».   Σε επίπεδο γνώσεων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να επεξηγεί την έννοια της κοινωνική μηχανική Να ορίζει την έννοια της ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Να ορίζει την έννοια του ασφαλή κωδικού πρόσβασης Να αναφέρει τις διαφορές μεταξύ αυθεντικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κακόβουλης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Να περιγράφει τις αρχές της πολιτικής Clean Desk Να προσδιορίζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού   Σε επίπεδο δεξιοτήτων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να αναγνωρίζει ένα κακόβουλο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Να δημιουργεί ασφαλείς και πολύπλοκους κωδικούς πρόσβασης Να εφαρμόζει τεχνικές προστασίας ευαίσθητων δεδομένων Να σχεδιάζει ενέργειες για αντιμετώπιση των απειλών   Σε επίπεδο στάσεων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να αποδέχεται την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο Να ενθαρρύνει τους συναδέλφους τους ως προς την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο   Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή Διοικητικά και άλλα στελέχη Εταιρειών και οργανισμών που κατέχουν ζωτικές θέσεις σε όλα τα τμήματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς που απαιτείται η χρήση διαδικτύου στις δραστηριότητες τους.   Μέθοδοι  Κατάρτισης Κατά πρόσωπο εκπαίδευση για πιο άμεση επαφή και χρήση των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μέθοδο αυτή αλλά και εξ αποστάσεως μάθηση, ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί η ασύγχρονη τηλεμάθηση, που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια της κατάρτισης, θα υλοποιηθεί μέσω ψηφιακής τάξης για το διαμοιρασμό αρχείων, ανάρτηση μαθησιακού υλικού, πρακτικών εργασιών για σκοπούς εξατομίκευσης, δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων πεπραγμένων για σκοπούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, προσωπική ανατροφοδότηση για τον κάθε ένα καταρτιζόμενο και συμμετοχή σε ασύγχρονες ομάδες συζήτησης για εργασία, επικοινωνία και επίλυση αποριών.   Τεχνικές Κατάρτισης  Εμπλουτισμένη διάλεξη/εισήγηση για τη διδασκαλία θεωρητικών εννοιών Συζήτηση για συζήτηση θεμάτων στην ολομέλεια της τάξης Εργασία σε ομάδες για διεκπεραίωση ομαδικών εργασιών Βιωματικό εργαστήριο για διδασκαλία πρακτικών θεμάτων Βιβλιογραφική ανασκόπηση πηγών στις οποίες θα ανατρέξει ο καταρτιζόμενος για να βρει πληροφορίες Προσομοίωση για ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον Μελέτη περίπτωσης για τη μάθηση δύσκολων θεωρητικών εννοιών μέσα από ένα σενάριο εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας Καταιγισμός ιδεών για την ελεύθερη έκφραση ιδεών από τους καταρτιζόμενους Πρακτική άσκηση για την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων Προβολή βίντεο για την προβολή ηλεκτρονικού υλικού με σκοπό την καλύτερη διδασκαλία και εμπέδωση των θεμάτων Επίδειξη για παρουσίαση μιας πρακτικής δεξιότητας Ερωτήσεις-απαντήσεις για κατανόηση, ανακεφαλαίωση και εμπέδωση του μαθήματος. Οι απαντήσεις των μαθητών χρησιμοποιούνται για περισσότερη εμβάθυνση στο θέμα και δημιουργούν κλίμα επικοινωνίας και συμμετοχής Προγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 27.09.22 Size: 85.27 KB Format: PDF Preview Έντυπα   ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΝΕΡΓΟΣ Size: 264.32 KB Format: DOCX Preview ΕΝΤΥΠΟ 6 2020 Size: 254.40 KB Format: DOCX Preview ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ Size: 1.06 MB Format: DOCX Preview   Έντυπο ΚΕ2 2020 Size: 116.04 KB Format: DOCX Preview

3D MODELING & 3D PRINTING

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 27 ώρες Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) Περίοδος Διεξαγωγής: 08/12/2022-19/01/2023 Δίδακτρα: €600  Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €155 Δίδακτρα για ανέργους : ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 (με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)     3D printing is one of the most revolutionary design and manufacturing technologies available today. 3D printing is being integrated into every stage of product design and manufacturing. When a 3D printer is used correctly it allows businesses to shorten their design cycle, improve results, and save time and money. The growing adoption of additive manufacturing is accompanied with the demand for 3D technicians. In several reports it is noted that there is lack for 3D technicians and design professionals. Addressing this need one can observe internationally more and more training courses dedicated to 3D printing are being created internationally. In Cyprus there are very limited opportunities for 3D modelling and printing. At the level of knowledge Present the basic features for 3D Modelling software Present the basic steps for 3D printing Explain the procedure for exporting 3D models Mention the basic printing materials and their characteristics Present the tips for effective design and printing Present the evidence of added value of 3D design and printing in product design and manufacturing procedure   At the skill level 3D Modeling 3D Printing Successfully Create 3D Models Fast And Efficiently Inside the Free Software Blender Export the 3D Models Slice 3D Models and Generate G-Code Print Models in a 3D Printer Upload Models to Shapeways for Costing & 3D printing   At the level of Attitudes Demonstrate a willingness to adopt tips for effective design and printing Accept the added value of 3D design and printing in product design and manufacturing procedure Encourage other colleagues/people to use 3D design and printing in product design and manufacturing procedure   Description of Candidates for Participation Designers Who Need To Iterate Quickly And See Their Ideas In Physical Form Architects who Need To 3d Print Models For Clients Engineers who Need To 3d Print Models For Clients Entrepreneurs, young entrepreneurs who Want To Learn A Free Design Package For Their Own Professional Use 3D Print Hobbyist Jewelry Designers Educators, at all levels (universities, colleges, primary and secondary education of private and public sector as well as afternoon schoolteachers working in afternoon private institutions). The course is ideal for educators who already teach STEAM/robotics and want to further enrich their lessons. The training as well could be adapted for the beginners who would like to implement the STEAM curriculum in their workplaces.   Training Methods The mentioned training program is a flexible program which will be taught with conventional class. Physical presence of trainees can address the the teaching needs of practical subjects as that of digital skills allowing the instructor to solve technical problems immediately A Learning Management System (LMS) will be used additionally for  providing added value to the course.  Modern learning platforms (e.g. Moodle, Webex, google class) now have such capabilities that greatly assist in learning, such as file sharing for group or individual work, chat rooms, the written expression of ideas through a common whiteboard and other documents such as google docs (for brainstorming), teamwork, avalanche, internship, case study and role-playing through online meeting rooms (e.g. Moodle) and joint decision-making through tele-voting systems. Through the Learning Management platform, the essential evaluation of the trainees during the courses will also be allowed since formative assessment will also be uploaded there Kahoot, Quizlet for trainees to carried out along with their practical formative assessment. Also, the modern tele-learning platforms allow, after ensuring the acceptance of the participants, the electronic recording of each meeting of the program that can be used for purposes of personalized learning, self-evaluation, hetero-evaluation and reflection. Finally, the active participation of trainees in a training program can be maximized and optimized through the proper use and utilization of technology.   Training techniques Enriched lecture / presentation for the teaching of theoretical concepts Discussion / Exchange of views for discussion of topics in the class plenary Project Based-learning Brainstorming for the free expression of ideas by the trainees Practical exercise Video display for the projection of electronic material to better teach and consolidate some topics Demonstration to demonstrate a practical skill   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3D MODELLING 08.12.22 Size: 93.93 KB Format: PDF Preview   ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΝΕΡΓΟΣ Size: 261.80 KB Format: DOCX Preview ΕΝΤΥΠΟ 6 2020 Size: 254.45 KB Format: DOCX Preview Έντυπο ΚΕ2 2020 Size: 116.66 KB Format: DOCX Preview

Υποκατηγορίες

  • Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η ΑνΑΔ μας έχει αναθέσει την υλοποίηση 17 προγραμμάτων για το Β' εξάμηνο του 2018.

-Εξετάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySEC) και Τεχνική Ανάλυση Γραφημάτων για Επενδύσεις (CFTe),

-Λογιστική και Ανάλυση ΦΠΑ,

-Forex η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που κατέκτησε την Κύπρο,

-Κατάστημα στο Διαδίκτυο και Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για άτομα πάνω από 35 ετών.

Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 450
Δωρεάν για άνεργους (πάνω από 6 μήνες) και λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 80% επιχορήγηση για εργαζόμενους που πληρούν τις

προδιαγραφές των προγραμμάτων, ειδικές τιμές για μη επιχορηγημένους.

Πληροφορίες στο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα ή στο 77778818.